6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

 

 Resmî Gazete

 31 Mayıs 2012 PERŞEMBE

 

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6306 Kabul Tarihi: 16/5/2012

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dıĢındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaĢama çevrelerini teĢkil etmek üzere iyileĢtirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: Çevre ve ġehircilik Bakanlığını,

b) Ġdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dıĢında il özel idarelerini, büyükĢehirlerde büyükĢehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükĢehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini,

c) Rezerv yapı alanı: Bu Kanun uyarınca gerçekleĢtirilecek uygulamalarda yeni yerleĢim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKĠ’nin veya Ġdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüĢü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları,

ç) Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaĢma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taĢıyan, Bakanlık veya Ġdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının görüĢü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaĢtırılan alanı,

d) Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dıĢında olup ekonomik ömrünü tamamlamıĢ olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taĢıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı,

e) TOKĠ: Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama

Tespit, taşınmaz devri ve tescil

MADDE 3 – (1) Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluĢlara yaptırılır ve sonuç Bakanlığa veya Ġdareye bildirilir. Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya Ġdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek Ġdareden de isteyebilir. Bakanlıkça veya Ġdarece yaptırılan riskli yapı tespitlerine karĢı maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeĢ gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kiĢinin iĢtiraki ile teĢkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır. Bakanlık veya Ġdare tarafından yapılan tespit iĢleminin masrafı ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, binanın paydaĢlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müĢterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya Ġdareye ve binanın ayni ve Ģahsi hak sahiplerine bilgi verir.

(2) Riskli yapılar, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren en geç on iĢ günü içinde Bakanlık veya Ġdare tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu kütüğüne iĢlenen belirtmeler hakkında, ilgili tapu müdürlüğünce ayni ve Ģahsi hak sahiplerine bilgi verilir.

(3) Bakanlığın talebi üzerine; 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Ġskân Ġhtiyaçları Ġçin Sarfiyat Ġcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanun ve 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler de dâhil olmak üzere, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında olup Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taĢınmazlardan;

a) Kamu idarelerine tahsisli olanlar, ilgili kamu idaresinin görüĢü alınarak, 189 ve 2565 sayılı kanunlar kapsamında bulunan yerler için Millî Savunma Bakanlığının uygun görüĢü alınarak, Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla,

b) Kamu idarelerine tahsisli olmayanlar, ilgili kamu idaresinin görüĢü alınarak Maliye Bakanlığınca,

Bakanlığa tahsis edilir veya Bakanlığın talebi üzerine TOKĠ’ye ve Ġdareye bedelsiz olarak devredilebilir.

 

 Sayı : 28309  
 KANUN
 AFET RİSKİ ALTINDAKI ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Önceki Yazı:5543 sayılı İskan Kanunu
Sonraki Yazı:Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Yorumlara kapalı.