5543 sayılı İskan Kanunu

İSKAN KANUNU

Kanun Numarası : 5543

Kabul Tarihi : 19/9/2006

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/9/2006 Sayı : 26301

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa:

BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; göçmenlerin, göçebelerin, yerleri kamulastırılanlar ile millî güvenlik nedeniyle

yapılacak iskân çalısmalarını, köylerde fiziksel yerlesimin düzenlenmesine iliskin uygulamaya esas sartları ve alınacak

tedbirleri, iskân edilenlerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Kanun; yurt dısından gelen göçmenlerin, yerleri kamulastırılanların, göçebelerin ve millî

güvenlik nedeniyle yerlerinin değistirilmesine karar verilenlerin iskânı ile köylerin toplulastırılmasına ve fiziksel yerlesimin

düzenlenmesine iliskin uygulamaya esas alınacak tedbirlere dair hükümleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Kanuna göre;

a) Tarımsal iskân: Bir aileye projesinde öngörülen miktarda tarım arazisi, isletme binası, konut, irat hayvanı, araç,

gereç, tezgah ve kredilerden bir veya birkaçının verilmesiyle yapılan iskândır.

b) Tarım dısı iskân: Bir aileye projesinde öngörülen miktarda arsa, konut, araç, gereç, tezgah ve kredilerden bir veya

birkaçının verilmesiyle yapılan iskândır.

c) Fiziksel yerlesim: Bir aileye, yerlesim yerinin elverissizliği nedeniyle köylerin nakledilmesi veya dağınık yerlesim

birimleri ve afet sonucu parçalanmıs köylerin toplulastırılması amacıyla veya köy gelisme alanından ihtiyaçlılara yapılacak

arsa satısından sonra Bakanlıkça belirlenecek kredi miktarı üzerinden verilecek kredi desteğiyle yapılan iskândır.

ç) Göçebe: Yerlesik tarımsal faaliyetler dısında kalmıs, sabit ve daimi bir konuta bağlı olmadan geçimlerini göçer

hayvancılıkla sağlayan, tabiat ve iklim sartlarına göre yurt içinde yaylak ve kıslaklar arasında göçen, bu hayat tarzını

kadimden beri sürdüren, aralarında hısımlık iliskileri bulunan ve hayvancılık faaliyetlerini bir grup halinde yürüten Türk

vatandaslarıdır.

d) Göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerlesmek amacıyla tek basına veya toplu halde

Türkiye’ye gelip bu Kanun gereğince kabul olunanlardır.

e) Serbest göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerlesmek amacıyla tek basına veya toplu halde

Türkiye’ye gelip, Devlet eliyle iskân edilmelerini istememek sartıyla yurda kabul edilenlerdir.

f) Đskânlı göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, özel kanunlarla yurt dısından getirilen ve bu Kanun

hükümlerine göre tasınmaz mal verilerek iskânları sağlananlardır.

g) Münferit göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yurdumuza yerlesmek amacıyla bir aile olarak

gelenlerdir.

ğ) Toplu göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, iki ülke arasında yapılan anlasmaya göre yurdumuza

yerlesmek amacıyla toplu olarak gelen ailelerdir.

h) Bakan : Bayındırlık ve Đskân Bakanıdır.

ı) Bakanlık : Bayındırlık ve Đskân Bakanlığıdır.

ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Göçmenlerin Kabulü

Göçmen olarak kabul edilmeyecekler

MADDE 4 – (1) Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olmayan yabancılar ile Türk soyundan ve Türk kültürüne

bağlı bulunup da sınır dısı edilenler ve güvenlik bakımından Türkiye’ye gelmeleri uygun görülmeyenler göçmen olarak kabul

edilmezler.

Münferit göçmen kabulü

MADDE 5 – (1) Türkiye’de yerlesmek isteyen Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı bulunan kimselerden, Türk

uyruklu ve Türkiye’deki birinci veya ikinci derecede bir yakını tarafından referans verilen veya bulundukları ülkedeki

konsolosluk temsilciliklerimize bizzat müracaat eden ve bu Kanun hükümlerine göre Dısisleri ve Đçisleri bakanlıklarınca

yapılacak incelemelerden sonra uygun görülerek serbest göçmen vizesi alanlar, Hükümetten hiçbir iskân yardımı

istememeleri sartıyla Đçisleri Bakanlığınca serbest göçmen olarak kabul edilirler.

(2) Bu yolla geleceklerin pasaportlarına gerekli açıklama yazılır ve haklarında 8 inci madde hükümlerine göre islem

yapılır.

Toplu göçmen kabulü

MADDE 6 – (1) Yabancı ülkelerle yapılan anlasmalar gereğince Türkiye’ye gelmek isteyen Türk soyundan ve

Türk kültürüne bağlı kimseler, anlasma hükümlerine göre ve Dısisleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca

verilecek karar uyarınca Đçisleri Bakanlığınca serbest göçmen olarak kabul olunurlar.

(2) Bunlar hakkında 8 inci madde hükümlerine göre islem yapılır.

Türk soyundan olmanın ve Türk kültürüne bağlılığın tayin ve tespiti

MADDE 7 – (1) Göçmen olarak kabul edilecekler bakımından Türk soyundan olmanın ve Türk kültürüne bağlılığın

tayin ve tespiti, ilgili bakanlıkların görüsü alınarak Dısisleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır.

Geçici barındırma, göçmen belgesi verilmesi ve vatandasğa kabul

MADDE 8 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddeler uyarınca yurda toplu olarak kabul olunan göçmenler, sınırlarımızdan

girdikten sonra giris noktalarındaki göçmen kabul merkezlerinde sağlık, gümrük, idari ve nakil islemleri tamamlanıncaya

kadar misafir edilirler. Bu süre içinde bakım, beslenme ve barınma ihtiyaçları Kızılay Derneğinin de yardımlarıyla

Bakanlıkça karsılıksız sağlanır.

(2) Bu giderler için Maliye Bakanlığınca ivedilikle ödenek aktarılır.

(3) Özel kanunlarla yurdumuza getirilen iskânlı göçmenler, sınırlarımızdan yurda girdikten sonra geçici veya kesin

iskânları için belirlenen yerlerin, serbest göçmenler ise yerlestikleri yerlerin en büyük mülki amirine müracaatla kendileri ve

aile fertleri için “Vatandaslığa Girme Beyannamesi”ni imzalayarak “Göçmen Belgesi” almaya mecburdur. Göçmen Belgesi,

iki yıl için geçerli olup, geçici kimlik belgesi olarak kullanılır. Bu belgede, göçmenin bu Kanunun hangi maddesi uyarınca

yurda kabul edildiği belirtilir.

(4) Göçmen olarak kabul edilenler, gerekli islemlerin ilgili kuruluslarca tamamlanmasından sonra Bakanlar Kurulu

kararıyla vatandaslığa alınırlar. Küçükler; baba ve analarına, baba veya anaları yoksa kan ve kayın hısımlarına bağlı

tutulurlar. Kimsesiz gelen küçükler, yaslarına bakılmaksızın vatandaslığa alınırlar.

(5) 4 üncü maddede sayılan engellerden herhangi birini tasıdığı yurda girdikten sonra tespit edilen sahısların,

göçmenlik islemleri iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Đskân Esasları

Đskân yardımları

MADDE 9 – (1) Göçmen, göçebe, yerleri kamulastırılanlar ve millî güvenlik nedeniyle yerlerinin değistirilmesine

karar verilenlerin iskânı; sehir, kasaba ve köylerde, Bakanlıkça hazırlanacak plan ve projesine uygun olarak;

a) Öncelikle konut ve arsası,

b) Esnaf, sanatkâr ve tüccarlara, geçimlerini sağlayacak isyeri ve arsası ile isletme kredisi,

c) Çiftçilere tarımsal projesinde öngörülen arazi, gerekli tarımsal girdiler, tarımsal yapılar veya arsası ile aynî ve

nakdî isletme ve donatım kredileri,

ç) Hak sahiplerinin talepleri halinde, konut, isyeri ve tarım arazisi kendileri tarafından bulunarak teklif edilmesi ve

Bakanlıkça uygun görülmesi halinde toplu veya münferit olarak ailelere iskân kredileri,

verilmek suretiyle bu Kanun hükümlerine göre borçlandırma yoluyla yapılır.

(2) Tarımsal iskân projesinde öngörülen yıllık isletme ve donatım kredilerini, tarım arazilerinin devrinden sonraki iki

yıl içinde istemeyen ailelere bu krediler kullandırılmaz.

(3) Bu Kanun uyarınca yurda kabul edilen göçmenlerin, gümrükten muaf kullanılmıs esyalarıyla birlikte

sınırlarımızdan girislerinden itibaren; yerleri kamulastırılanlarla, millî güvenlik nedeniyle iskân edilenlere ve göçebelere yeni

iskân alanına nakledilmeye basladıkları tarihten itibaren barındırma, yiyecek, yakacak ve tedavi yardımları ile bunlardan

muhtaç durumda olanlara bir defaya mahsus olmak üzere giyecek yardımları ve ayrıca yerleri kamulastırılanlara geçici iskân

için karsılıksız yardımlar yönetmelikte belirtilen süre, miktar ve sartlara göre yapılır.

(4) Yukarıda sayılanların yeni iskân alanına nakilleri, hazırlanacak nakil projesine göre Devlet tarafından karsılıksız

olarak sağlanır.

Đskânlı göçmenlerin iskânı

MADDE 10 – (1) Yurda kabul edilen iskânlı göçmenler, sartların elverdiği yerlerde Bakanlıkça bu Kanun

hükümlerine göre iskân olunurlar. Ancak, Türkiye’ye geldikleri tarihten itibaren iki yıl içinde iskânını istemeyen göçmenler,

Bakanlıkça iskân edilemezler ve yapılmakta olan karsılıksız yardımlar kesilir.

Göçebelerin iskânı

MADDE 11 – (1) Göçebeler, Đçisleri Bakanlığı ile gerektiğinde diğer ilgili kamu kurum ve kuruluslarının da

görüsleri alınmak suretiyle Bakanlıkça uygun görülecek yerlere bu Kanun hükümlerine göre iskân edilirler. Ancak, iskân

duyurusu tarihinin bitiminden sonra yüzseksen gün içinde müracaat etmeyen aileler iskân edilemezler.

Yerleri kamulastırılanların iskânı

MADDE 12 – (1) Kamu kurum ve kuruluslarınca yapılacak baraj, baraj mücavir alanı, koruma alanı, havaalanı,

karayolu, demiryolu, fabrika, ekonomi ve savunma ile ilgili diğer tesislerin insası, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması

gibi amaçlar için veya özel kanunların uygulanması sebebiyle;

a) Tasınmaz mallarının kısmen veya tamamen kamulastırılması sonucu yerlerini terk etmek zorunda kalan aileler,

b) Yapılan iskân planlama etütlerinin basladığı takvim yılı baslangıcından en az üç yıl önce kamulastırma sahasında

yerlesmis olup da tasınmaz malı olmayan aileler,

talep ettikleri takdirde Bakanlıkça gösterilecek yerlerde bu Kanun hükümlerine göre iskân edilirler.

(2) Ancak, iskân planlama etütlerinin basladığı tarihten önce yerini terk etmis olup kamulastırılacak tasınmaz malı

bulunan aileler iskân edilmezler. Bu tarihten geriye doğru üç yıl içerisinde, tasınmaz mallarını zorunlu hal olmadan

ellerinden çıkaran ve yerine esdeğerde veya daha fazla değerde tasınmaz mal almayan aileler yerlerini terk etmemis olsalar

dahi iskân edilmezler. Zorunlu haller yönetmelikle belirlenir.

(3) Kamu kurum ve kuruluslarınca kamulastırılan alanlarda yerlesik olan ve kamulastırmadan etkilenen ailelerden

Devlet eliyle baska yerde iskânını istemeyenler, yazılı basvuruları üzerine, ilgili valiliğin teklifi ve Đçisleri Bakanlığının

olumlu görüsü alınmak sartıyla Bakanlıkça kendi köy hudutları içinde gösterilecek bir yerde iskân edilebilirler.

(4) Bu madde kapsamına giren ve Devlet eliyle iskânlarını isteyen ailelerden; iskân duyurusu tarihinin bitiminden

sonra doksan gün içinde müracaat etmeyenler ile aldıkları veya alacakları kamulastırma bedelinin, Bakanlıkça belirlenen

miktarını; kamulastırma bedelinin Bakanlıkça belirlenen miktardan az olması halinde ise kamulastırma ve tezyidi

bedellerinin tamamını, Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi Hesabına yatırmayı taahhüt etmeyenler iskân edilmezler.

Millî güvenlik nedeniyle iskân

MADDE 13 – (1) (Đptal: Anayasa Mahkemesi’nin 24/9/2008 tarihli ve E.: 2006/142, K.: 2008/148 sayılı Kararı

ile.)

Gösterilen yerde iskânı kabul etmeyenler

MADDE 14 – (1) 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren hak sahibi ailelerin, Bakanlığın gösterdiği

yerlerde iskân edilmeyi kabul etmemeleri halinde hak sahiplilik durumları Mahalli Đskân Komisyonunca iptal edilir. Bu

durumdaki aileler ikinci bir iskân talebinde bulunamazlar.

Đskân duyurusu

MADDE 15 – (1) 11, 12 ve 13 üncü maddeler uyarınca iskân edileceklere, iskân sekli ve sartları bağlı bulundukları

köy, kasaba veya ilçe merkezlerinde duyurulur. Đskân duyurusu ve bu duyuru üzerine yapılacak müracaatların usûl ve esasları

yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fiziksel Yerlesim Düzenlenmesi

Fiziksel yerlesim

MADDE 16 – (1) Kırsal alanda fiziksel yerlesimin düzenlenmesi amacıyla;

a) Yerlesim yerinin elverissizliği sebebiyle yerinde kalkındırılmasına imkân olmayan köyler ile altyapı hizmetlerinin

pahalıya mal olacağı tespit edilen yerlesim birimlerinin daha elverisli bir yerlesim yerine nakledilmesi,

b) Birden fazla istekli köy veya bir köy hudutları içinde kalan mahalle, kom, mezra ve benzeri dağınık yerlesim

ünitelerinin mevcut yerlesim ünitelerinden birinde veya yeni bir yerlesim yerinde toplulastırılması,

c) Afet nedeniyle parçalanmıs köylerde, afete maruz kalmayan ailelerin talepleri halinde yeni yerlesim yerine ekleme

yapılması,

ç) Nakli, toplulastırılması ve fiziksel yerlesim iyilestirilmesi yapılacak köylerin imar planlarının yapılması,

onaylanması ve bu planlara uyulmasının sağlanması, ayrıca onaylanmıs köy imar planlarına göre ayrılan alanlardan istekli

hak sahiplerine arsa satılması,

d) Çevrenin iklimine, sosyal ve ekonomik sartlarına, yapı malzemesi imkânlarına uygun nitelikte konut, tarımsal

isletme binaları ve sosyal tesislerin tiplerinin ve uygun yerlesim modellerinin arastırılması, teknik yardım niteliğindeki tip

projelerin hazırlanarak istekli köy veya köylülere verilmesi, gerektiği hallerde köylerde sosyal, kültürel, idari, ekonomik yapı

ve tesisler ile köy içi altyapılarının yapılması,

e) Nakil, toplulastırma ve fiziksel yerlesim iyilestirilmesi uygulamaları tamamlanan köylerde, daha sonraki yıllarda

rezerv arsalardan satın alan ailelere, kendi evini yapana yardım metodu ile kredi açılması,

hizmetleri, imar mevzuatına uyularak hazırlanacak plan ve projelere göre yapılır veya yaptırılır. Gerektiğinde,

yönetmelikte belirtilen esas ve usûller dahilinde hak sahibi ailelere borçlanmaya tâbi olmak kaydıyla konut ve isletme binası

için nakdi kredi açılır.

(2) Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki hizmetlerin yapılabilmesi için köy seçmen listesinde kayıtlı

olanların yarıdan bir fazlasının, o yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaatı esastır.

BESĐNCĐ BÖLÜM

Đskânda Aile, Đskân Komisyonları ve

Đskân Tedbirleri

Đskânda aile kabul edilecekler

MADDE 17 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında aile bir bütün olarak kabul edilir ve asağıda sıralananlar aile sayılır.

a) Karı ile koca,

b) Evlenmemis çocuklar, ana ve baba ile veya bunlardan sağ olanı ile birlikte,

c) Evli çocuklar, evli torunlar ile çocuksuz erkek ve kadın dullar baslı basına,

ç) Anasız ve babasız kardes çocuklar birlikte ve esit hisselerle,

bir aile olarak iskân edilirler.

Komisyonlar

MADDE 18 – (1) Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde, Bakanın veya görevlendireceği kisinin baskanlığında,

gerekli görülecek diğer bakanlık ve kurulusların temsilcilerinden olusan bir Merkezi Đskân Komisyonu kurulur.

(2) Bu komisyon, göçebelerin, göçmenlerin, yerleri kamulastırılanların ve millî güvenlik nedeniyle iskân edilecek

ailelerin ekonomik, sosyal ve sağlık sartlarına göre yerlestirilecekleri yerleri ve iskân programlarını tetkik etmek, iskâna

yarayacak tasınmaz malları arastırıp bulmak, iskân ödeneklerini sağlamak ve harcanmasını kararlastırmak, iskân konusunda

görevli bakanlık ve kuruluslarla isbirliği yapmak gibi görevleri yerine getirir.

(3) Bu Kanun hükümlerine göre iskân edilecekleri tespite ve tasınmaz mal tahsisine mahallin en büyük mülki

amirinin veya görevlendireceği kisinin baskanlığında; bayındırlık ve iskân, tapu, maliye, tarım ve gerektiğinde ihtiyaç

duyulacak konularda hizmet veren kamu kurum ve kuruluslarının görevlilerinden tesekkül edecek Mahalli Đskân Komisyonu

yetkilidir.

(4) Bu komisyonlar, eldeki bilgi ve belgelere göre iskân edileceklerin hak sahibi olup olmadıklarına dair karar alırlar.

(5) Bu maddede belirtilen komisyonların çalısma usûl ve esasları, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Temlik ve tescil

MADDE 19 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre verilen tasınmaz malların temlikine, vali ve kaymakamlar yetkilidir.

Dağıtım defter veya kararlarının vali veya kaymakamlarca onanması, temliktir. Onaylı defter veya kararlardaki miktarlar

geçerlidir.

(2) Verilen tasınmaz mallar, temlik tarihinde yasayan aile fertleri adına esit hisselerle temlik ve tapuya tescil ettirilir.

Mülkiyete ve bedele iliskin ihtilaflar

MADDE 20 – (1) Temlik edilmis olan tasınmaz mallar mülkiyetine iliskin olarak açılacak davalarda, davalı yeni

malik ile birlikte tapudaki tescil durumuna göre Hazinedir.

(2) Temlik tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra malın kendisine ait olduğunu iddia edenler tarafından, el koyma

tarihindeki rayiç bedel üzerinden dava açılabilir.

Devir, takyit ve geri alma

MADDE 21 – (1) Bu Kanuna göre verilen tasınmaz mallar temlik tarihinden itibaren on yıl süre ile hiçbir suretle

satılamaz, bağıslanamaz, terhin edilemez, tapu kütüğüne satıs vaadi serhi konulamaz ve haczolunamaz. Bu tasınmazların

tapularına bu yolla kayıt düsülür.

(2) Bu Kanuna göre hak sahiplerine verilen arazi, arsa, isyeri, konut ve tarımsal tesislerin; takyit süresi içinde

askerlik, tutukluluk, afet ve belgelendirilmis uzun hastalık gibi geçerli bir özrü olmaksızın kendileri tarafından isletilmediği,

oturulmadığı veya satıldığı, kiraya verildiği, gelir elde etmek maksadıyla üçüncü kisilere kullandırıldığı tespit olunduğunda,

Mahalli Đskân Komisyonunca hak sahiplilik durumu iptal edilir, iskân amaçlarında kullanılmak üzere tapu kaydının iptali ile

Hazine adına tescili mahkemeden istenir.

Tasınmazların fuzuli isgalden korunması

MADDE 22 – (1) Bu Kanunun uygulanması amacıyla sağlanan veya hak sahiplerine verilecek yapılar, arsa ve

araziler; kimin isgali altında olursa olsun o yerin en büyük mülki amirinin yazılı emirleriyle kolluk kuvvetlerince bosaltılır ve

kendilerine teslim olunur. Bunlara vuku bulacak tecavüzlerde de o yerin en büyük mülki amirleri kolluk kuvvetlerini

kullanarak tahliyeye yetkilidir.

Đskân islerinin yürütülmesi

MADDE 23 – (1) Bu Kanun hükümlerine uygun olarak iskân edilenlerin istihkaklarının eksiksiz olarak vaktinde

dağıtılıp teslim olunmasına ve üretici hale getirilmesine ait isler ile diğer iskân isleri Bakanlığın mahalli teskilatınca

yürütülür. Bakanlığa ait personel, araç ve gerecin yetersiz olduğu yerlerdeki vali ve kaymakamlar; kendi il ve ilçelerindeki

yargı organları hariç, Devlet memurları, özel idare ve belediye personeli ile araç ve gereçlerden uygun gördüklerini, iskân

olunanları yerlestirmek, bunlara verilecek yerleri ölçmek, dağıtmak ve insaatları kontrol etmek gibi iskân ve nakil islerinde

görevlendirmeye yetkilidir. Görevlendirilen personel öncelikle bu isleri yapmaya zorunludur.

(2) Zaruri durumlarda Genelkurmay Baskanlığından izin alınmak kaydıyla yukarıda belirtilen hizmetlerde Silahlı

Kuvvetler personelinden de yararlanılabilir.

Proje kredisi

MADDE 24 – (1) Bu Kanuna göre iskân edilenlerin tespit edilecek hayat seviyesine kavusabilmeleri için gelistirme,

yan gelir temini gibi tedbirler, Bakanlık ile diğer ilgili kurum ve kuruluslarca ortaklasa hazırlanacak plan ve projelere göre

yürütülür. Bu projelerde yer alan tarım araç ve gereçleri, iskânlı ailelerin kooperatif kurmaları sartıyla kullandırılır.

(2) Hayat seviyesinin tespitinde, kredi verilmesinde ve bu kredilerin yerinde kullanılmaması halinde uygulanacak

usûl ve esaslar yönetmelikte belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM

Malî Hükümler

Gelirler

MADDE 25 – (1) Đskâna iliskin olarak;

a) Resmî ve özel, yerli ve yabancı kurumlar ile sahıslar ve milletlerarası göçmen ve mülteci teskilatları tarafından

yapılacak maddi yardımlarla nakde çevrilecek yardımlar,

b) Yabancı devletlerden göçmenler için alınacak tazminatlar,

c) Đskân amaçlı alınmıs, tahsis edilmis veya insa sonrası elde edilmis ancak çesitli nedenlerle hak sahiplerine

devredilememis tasınmaz malların ihale usûllerine göre satısından elde edilen gelirler,

ç) Hak sahiplerine yapılan arsa satıslarından sağlanan gelirler,

d) Kamulastırma bedelleri ile tezyidi bedel davaları sonucunda alınan paralar,

e) Geri ödeme tahsilatlarından sağlanan gelirler,

f) Diğer hibe, yardım ve gelirler, genel bütçeye gelir kaydedilir.

Giderler

MADDE 26 – (1) Đskâna iliskin giderler;

a) Arazi ve arsa satın alma veya kamulastırma bedellerini,

b) Borçlandırmaya tâbi bilumum tesis ve insaat harcamalarını,

c) Kredi ödemelerini,

ç) Barındırma giderlerini,

d) Bu Kanunun 9 uncu maddesine göre yapılacak karsılıksız yardım giderlerini,

e) Đskân hizmetlerinin gerektirdiği tasınır ile tasınmaz mal kiralanması ve satın alınması giderlerini,

f) Đskân hizmetleri için etüt, plan, proje, harita ve arastırma yapma, yaptırma giderlerini,

g) Bu Kanun kapsamında yapılacak her türlü bina, tesis ve donatıları ile altyapı yapım giderlerini,

ğ) Kamulastırma bedellerinin iadesine iliskin giderleri,

h) Kırtasiye, yayın, büro malzemeleri, haberlesme, ilan, sigorta, mahkeme, noter giderlerini,

ı) Đskân hizmetlerinin gerektirdiği diğer giderleri,

i) Đskân hizmetleriyle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluslarına yaptırılacak islerin bedellerini,

kapsar.

(2) Đskâna iliskin giderler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle karsılanır.

Borçlandırma, teminat ve vadesinde ödenmeyen borçlar

MADDE 27 – (1) Đskân ve fiziksel yerlesim düzenlemelerinde hak sahipleri; kendilerine verilen tasınmazlardan

dolayı, kamulastırılan ve satın alınan tasınmaz mallar için kamulastırma veya satın alma bedelleri, yapılar için maliyet

bedelleri, Hazine arazileri için rayiç bedelleri üzerinden borçlandırılırlar. Ancak, iskân amacıyla kamulastırılmıs, satın

alınmıs, insa edilmis olup, çesitli nedenlerle tahsisleri bir yıl içinde yapılmamıs tasınmaz mallar yeniden iskân uygulamasına

alındığı takdirde, yeni hak sahipleri bu tasınmaz malların rayiç bedelleri üzerinden borçlandırılırlar.

(2) Borçlandırma muameleleri, aile fertleri veya kendi baslarına iskân edilenlerin adına yapılır.

(3) Tasınmaz mallara ait borçlandırma bedelleri faizsiz olarak tahsil olunur. Bu Kanun uyarınca açılacak isletme ve

donatım kredileri ile fiziksel yerlesimi düzenleme amacıyla yapılacak taksitli arsa satısları ve aileye verilen konut ve isletme

binası kredileri faize tâbidir.

(4) Tasınmaz malların borçlandırılmasında ödemesiz süre ve vade, açılacak kredilerin ve arsa borçlarının faiz nispeti

ve vadeleri ile borçlandırma ve kredilendirmeye ait diğer hususlar yönetmelikte belirtilir.

(5) (Đptal: Anayasa Mahkemesi’nin 24/9/2008 tarihli ve E.: 2006/142, K.: 2008/148 sayılı Kararı ile.)

(6) Bu Kanun hükümlerine göre borçlandırma suretiyle yapılan iskân yardımlarının tamamı için, verilecek tasınmaz

mallarda Hazine lehine birinci derecede ve birinci sırada ipotek tesis edilir.

(7) Erteleme sebepleri dısında kalıp da muaccel hale gelen alacaklar, Bakanlıkça millî bir bankayla yapılacak

protokol çerçevesinde takip ve tahsil olunur. Erteleme sebepleri yönetmelikle belirlenir.

(8) Borçlunun haczedilebilir tasınır malı bulunmadığı veya borcuna yetmediği takdirde, borcun tamamı muacceliyet

kesbeder ve bu Kanuna göre verilen veya kredi açmak suretiyle sağlanan tasınmaz malların tapu kayıtları mahkeme kararıyla

Hazine adına tashihen tescil edilir ve bu tasınmaz malların iade islemleri 29 uncu madde hükümlerine göre yürütülür.

(9) Đskân edilen ailelere verilen tasınmaz mallar, gerek idarenin ve gerekse iskân edilen ailelerin istek ve rızaları

dısında geri alındığı takdirde, geri alınmadan dolayı eksilen istihkaklarının karsılanması maksadı ile yapılacak kamulastırma

ve satın alınmadan doğan ilave bedeller geri verilecek paralar tertibinden karsılanır.

Borçlandırmadan tenkis edilecek değerler

MADDE 28 – (1) Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi Hesabına yatırılmıs kamulastırma bedelleri, borçlandırma

bedellerinden düsülür; fazlası iade edilir; eksik kaldığı takdirde bu Kanun hükümlerine göre ilgililer borçlandırılır. Yatırılmıs

kamulastırma bedelleri, borçlandırma ve/veya iade tarihi itibariyle güncellestirilir.

Verilen tasınmaz malların geri alınmasında iade islemleri

MADDE 29 – (1) Mahkeme kararı ile tasınmaz malların geri alınması halinde, evvelce ödenen taksitler veya zaruri

ve faydalı giderler, geri verilecek paralar tertibinden iade edilir.

Borçlandırmasız hizmetler, harcamalar

MADDE 30 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına iliskin olarak yapılacak; karsılıksız iskân yardımları, altyapı tesisleri,

sosyal, kültürel, idari, ekonomik ve diğer tesisler, imar planları ve teknik yardım niteliğindeki tip projeler karsılıksız olarak

yapılır veya yaptırılır.

Sari taahhüt yetkisi

MADDE 31 – (1) Ödemesi yapılacak proje, insaat ve benzeri hizmetler için, her yıl ödenecek miktarı yılı ödenek

tutarının yüzde ellisini geçmemek sartıyla bes yıla kadar gelecek yıllara sari taahhüde Bakan yetkilidir.

Kamulastırma bedelleri

MADDE 32 – (1) 12 nci maddede belirtilen nedenlerle veya özel kanunlar gereğince tasınmaz malları

kamulastırılanlardan iskânını isteyenlerin kamulastırma bedelleri ile tezyidi bedel davası sonucu alacakları paralar,

kamulastırmayı yapan kurulusça bu tasınmaz mallarla ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar kesildikten sonra, Bakanlıkça

tespit edilen miktar veya kamulastırma bedeli ve tezyidi bedel kadar iskân edilecekler adına Bakanlık Merkez Muhasebe

Birimi Hesabına yatırılır. Vergi, resim ve harçlar ise kamulastırmayı yapan ilgili kuruluslara ödenir.

(2) Đskân hakkı doğan aynı aile fertlerinin ayrı ayrı kamulastırma bedeli alacağının olması halinde ve aile fertlerinin

tamamı iskân istedikleri takdirde, ilgili kurulusça bunlara ait kamulastırma bedelleri toplu halde Bakanlık Merkez Muhasebe

Birimi Hesabına yatırılır.

Kamulastırmayı yapan kurulus bütçesine gerekli iskân ödeneğinin konması

MADDE 33 – (1) 12 nci madde kapsamına giren ailelerin iskânı için ana projeyi yürüten kurulusun bütçesinde

yeniden yerlesimi de kapsayacak sekilde gerekli ödenekler ile 13 üncü madde uyarınca iskânı yapılacaklar için gerekli iskân

ödeneği ve kamulastırılacak tasınmaz malların kamulastırma ödenekleri, Bakanlığın görüsü alınmak suretiyle kamulastırmayı

yapacak kuruluslar tarafından Bakanlık bütçesine transfer edilmek üzere bu kurulusların kendi bütçelerine konulur.

YEDĐNCĐ BÖLÜM

Muafiyetler

Gümrük muafiyetlerinden yararlanma

MADDE 34 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre kabul edilen göçmenlerin, bir aile veya aile sayılan kisiler ile bir köy,

mahalle veya topluluk olarak yurda getirecekleri kullanılmıs zati, mesleki ve ev esyaları bir defaya mahsus olmak üzere

gümrük vergileri ile damga vergisinden ve diğer her türlü resim, vergi ve harçlardan muaftır.

Muamelelerle ilgili muafiyetler

MADDE 35 – (1) Göçmenlerin pasaportları üzerinde yapılacak vize muamelesi ile kendilerine verilecek esya

belgeleri her türlü resim ve harçtan muaftır. Göçmen, göçebe, millî güvenlik nedeniyle ve kamulastırmadan etkilenen

ailelerden iskân edilenlere bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak iskân yardımı gümrük ve vergi muafiyeti, tabiiyet,

nüfusa ve tapuya tescil ve nakil islemleri dolayısıyla gerek kendileri tarafından verilecek gerekse ilgili dairelerce

düzenlenecek her türlü evrak damga vergisi ile sair resim ve harçlardan muaftır.

Đskân yoluyla verilen tasınmaz malların vergilerden muafiyeti

MADDE 36 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre temlik edilen arsa, arazi ve yapılardan bu temlik dolayısıyla veraset

ve intikal vergisi ve ferağ harcı alınmaz; noterlerce yapılacak iskân ile ilgili taahhütname ve borçlanma senetleri ve bu

konuda düzenlenen belgeler damga vergisi ve harca tâbi değildir.

(2) Bu Kanuna göre, gerek borçlandırılarak ve gerekse pesin bedelli olarak verilen bütün arsa, arazi ve yapılar

harçsız tapuya tescil edilerek tapu senedi verilir. Temlik, tefviz, borçlandırma ve ipotek islemleri koyup kaldırma

muameleleri, damga vergisi ve harca tâbi tutulmaz.

(3) Đskân hizmetlerine iliskin her türlü tapu muamelesinden döner sermaye katkı payı alınmaz.

Askerlik muafiyeti

MADDE 37 – (1) Göçmenlerin askerlikle ilgili muafiyetleri ve bu muafiyetlerden yararlanma usûlleri, 21/6/1927

tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunundaki esaslara göre yürütülür.

SEKĐZĐNCĐ BÖLÜM

Çesitli Hükümler

Tahsis, devir ve temlik edilecek arazi ve arsalar

MADDE 38 – (1) Özel kanunlarda yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun uygulamalarında

kullanılabilecek arsa ve araziler asağıda belirtilmistir:

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler.

b) Devletin özel mülkiyetinde bulunup da kamu hizmetlerine tahsis olunmamıs ve kullanılmayan arazi ve arsalar.

c) Bir veya birkaç köy, kasaba ve sehir orta malı olan ve tahsis amacı değistirilmek suretiyle Hazine adına tescil

ettirilen araziler.

ç) Hazineden bedelsiz olarak belediyelere devredilmis ve maksada tahsis edilmemis olup 20/7/1966 tarihli ve 775

sayılı Gecekondu Kanunu amaçları dısında kalan yerler.

d) Đslenmeye elverisli olmayan tuzlu, alkali, taslık ve benzeri topraklardan Devletçe ıslah suretiyle elde edilen

araziler.

e) Bakanlık tarafından gerçek ve tüzel kisilerden satın alınacak veya kamulastırılacak arsa ve araziler.

f) Köy tüzel kisiliğine ait arazi ve arsalar.

(2) (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen arsa ve araziler Maliye Bakanlığınca bu amaçla kullanılmak üzere tahsis

edildikten sonra; (ç), (e), (f) bentlerinde belirtilen arsa ve araziler ise islemleri sonuçlandıktan sonra iskân hizmetlerinde

kullanılır.

Köy tüzel kisiliğine ait arsa ve araziler

MADDE 39 – (1) Köy tüzel kisiliğine ait arsa ve araziler, köy ihtiyar heyetince karar verildiği takdirde bu Kanun

kapsamında kullanılabilir. Bu tür arsa ve arazilerin kıymet takdiri köy ihtiyar heyetince yapılır, arsa ve arazinin hak

sahiplerine satısından elde edilen para köy bütçesine gelir kaydedilir.

Seçilemeyecek arsa ve araziler

MADDE 40 – (1) Bu Kanun kapsamında kullanılacak arsa ve araziler, özel kanun hükümleri ve millî güvenlik

nedeniyle tahsis edilmis veya 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu

hükümlerine göre tesis edilecek askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri sınırları kapsamında kalan yerlerden seçilmez.

(2) Ancak zorunlu hallerde söz konusu arsa ve araziler ilgili kurumların uygun görüsü doğrultusunda kullanılabilir.

Ortak tesis ve yapıların tescili

MADDE 41 – (1) Bu Kanun hükümleri uyarınca karsılıksız yapılan ortak tesis ve yapılar, kullanıs amacına göre ilgili

tüzel kisilik adına tapuya tescil edilir.

(2) Bu ortak yapı ve tesislerin korunması, bakım ve onarımı ile amacına uygun olarak kullanılmasından, adına tescil

islemi yapılan tüzel kisilik sorumludur. Belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediği, mülki amirlerince kontrol edilir ve

gerekli tedbirler alınır.

Gönüllü katkı

MADDE 42 – (1) Bu Kanunun uygulamasına iliskin hizmetlerin hızlandırılabilmesi için iskâna tâbi kimselerin

gönüllü katkılarından yararlanılır.

Devir ve intikal eden hükümler

MADDE 43 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce iskân uygulamaları tamamlanmıs olan aileler ile

taahhütname verenlerden islemleri devam edenlerin hak ve mükellefiyetleri saklı olup bu konuda ortaya çıkacak ihtilaflar, bu

Kanundan önceki mevzuata göre çözümlenir.

Tahsil imkânsızlığı sebebiyle terkin

MADDE 44 – (1) Yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla

olacağı anlasılan sözlesmeye bağlanmıs alacaklar ile gerçek ve tüzel kisilerden olan alacaklardan 21/7/1953 tarihli ve 6183

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesindeki parasal miktara kadar olanları terkin

etmeye Bakan yetkilidir.

Bütçeye ödenek konulması

MADDE 45 – (1) Bu Kanunda yazılı görevlerin gerektirdiği etüt, arastırma, planlama, projeleme ve uygulama isleri

Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.

(2) Đskân isleriyle ilgili teknik ve idari personel, hizmet içi eğitim yapılacak kamu yapı ve tesisleri giderleri, Bakanlık

bütçesine konulacak ödeneklerden karsılanır.

Yeni yerlesim yerinde ilgili kurum ve kuruluslarca yapılacak hizmetler

MADDE 46 – (1) Bu Kanunun 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri gereğince yapılacak iskânlarda elektrik, okul, sağlık

evi ve benzeri tesisler ile altyapı hizmetleri ilgili kurum ve kurulusların görüsleri doğrultusunda Bakanlıkça yapılır veya

yaptırılır.

Yönetmelik düzenleme yetkisi

MADDE 47 – (1) Bu Kanunla, yönetmelikle düzenlenmesi öngörülen hususlar ile bu Kanunun uygulanmasına ait

diğer düzenlemeler, ilgili bakanlık ve kurulusların da görüsleri alınarak Bakanlıkça düzenlenecek ve altı ay içerisinde

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 48 – (1) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle

Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 7 nci maddesi ile 14/6/1934 tarihli ve 2510 sayılı Đskân Kanunu ek ve değisiklikleri

ile birlikte yürürlükten kaldırılmıstır.

GEÇĐCĐ MADDE 1 – (1) Basbakan, Bulgaristan’dan zorunlu göçe tâbi tutulup, Türkiye’ye gelerek yerlesmek

isteyen Türk soylu kisilerle ilgili olarak bu Kanun çerçevesinde yapılacak islemler ile alınacak kararların genel

koordinasyonu ve bu kisiler için yapılan veya yapılacak konutların proje, yapım, kontrol ve hak sahibi seçimi, tahsis

ve dağıtımı, kisiler adına temlik ve tapuda tescili ile borçlandırma konularında Toplu Konut Đdaresi Baskanını

görevlendirebilir.

(2) Bu Kanun uyarınca hak sahibine tahsis edilmis olan konutun, takyit süresi içerisinde; isyeri, ticarethane ve sair

biçimde amacı dısında kullanılması ya da satıs vaadi serhi konulması, devredilmesi, satılması veya terhin edilmesi

hallerinden birinin ya da birkaçının valiliklerce tespit edilmesi üzerine ya da konut bedelinin geri ödenmesine iliskin

borçlanma taksitlerinin yatırılmamıs olması gibi hallerde, söz konusu tasınmazın, aynı durumdaki göçmenlerin hizmetinde

kullanılmak maksadıyla tapu kaydının iptali ile Toplu Konut Đdaresi Baskanlığı adına tescili Toplu Konut Đdaresi Baskanlığı

tarafından mahkemeden istenir. Mahkemece tapu kaydının iptaline ve Toplu Konut Đdaresi Baskanlığı adına tesciline karar

verilen konutlar, Toplu Konut Đdaresi Baskanlığının talebi üzerine, bu Kanun ve 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı Tasınmaz

Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde valiliklerce tahliye edilir.

(3) Mahkeme kararı ile tasınmaz malların geri alınması halinde, evvelce ödenen taksitler veya yapılan zaruri ve

faydalı giderlerle, tasınmaz maldan elde edilen intifaın bedelleri karsılıklı olarak hesap edilir, değerlerdeki fazlalıklar

taraflarca iade edilir. Bu islemlerden doğan bakiye alacaklar, Toplu Konut Đdaresi Baskanlığınca genel hükümlere göre takip

ve tahsil olunur.

(4) Bu madde kapsamında açılacak dava ve takiplerde Toplu Konut Đdaresi Baskanlığı her türlü vergi, resim ve

harçtan muaftır.

(5) (Değisik fıkra: 27/11/2008-5819/1 md.) Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulup, Türkiye’ye gelerek yerlesmek

isteyen Türk soylu kisilere yaptırılan konutlardan almak üzere müracaat ederek para yatıranlardan konut sahibi

olamayanların, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde müracaat etmeleri halinde yatırmıs oldukları bedel,

yatırıldığı tarihten ödeneceği tarihe kadar Tüketici Fiyat Endeksi esas alınmak suretiyle hesaplanarak Toplu Konut Đdaresi

Baskanlığı tarafından göçmen konutları hesabından ödenir. Bu durumda olan sahıslar, Toplu Konut Đdaresi Baskanlığınca

aranılacak basvuru sartlarını tasımaları kaydıyla talepleri halinde, herhangi bir kura sartına tabi olmaksızın yukarıdaki sekilde

hesaplanarak kendilerine ödenecek bedelin, konut pesinat ya da anapara ödemesinden mahsup edilmesi suretiyle Toplu Konut

Đdaresi Baskanlığının alt gelir grubu ile yoksullara yönelik sosyal konut projelerinden yararlandırılırlar. Süresi içerisinde

müracaat etmeyen soydasların yatırmıs oldukları bedel, göçmen konutları hesabına gelir kaydedilerek toplanmıs bulunan

paralar bu sekilde tasfiye edilir. Toplu Konut Đdaresi Baskanlığınca göçmen konutları hesabından karsılanamayan tutarlar,

Maliye Bakanlığınca bu amaçla Toplu Konut Đdaresi Baskanlığına aktarılacak tutarlardan karsılanır. Bu fıkra hükümlerinin

uygulanmasına iliskin gerekli düzenlemeleri yapmaya Toplu Konut Đdaresi Baskanlığı yetkilidir.

(6) (Ek fıkra: 27/11/2008-5819/1 md.) Bu maddeye göre tahsis edilen ve temlik tarihinden itibaren on yıl geçmeden

satılması, bağıslanması, terhin edilmesi, tapu kütüğüne satıs vaadi serhi konulması nedeniyle tahsisi iptal edilen konutlardan,

bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla temlik tarihinden itibaren on yıl geçmis olan konutlarla ilgili yapılacak

tasarrufları belirlemeye, Toplu Konut Đdaresi Baskanlığının bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir.

GEÇĐCĐ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2510 sayılı Kanun ve anılan Kanunun ek

ve tadilleri gereğince hak sahibi olup da iskân edilemeyen aileler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten baslayarak iki yıl

içinde valiliklere ve Bakanlığa yazılı olarak müracaat ettikleri takdirde, bunlara hak sahibi oldukları tarihte yürürlükte olan

Kanun hükümleri ve asağıdaki esaslar dahilinde iskân yardımı yapılır:

a) Bu ailelerin halen muhtaç durumda olması gerekir. Ailelerin muhtaçlık durumlarının tespiti için asgari ücretin

yıllık tutarı esas alınır.

b) Đlk iskân kararında adı geçen ve halen yasayan aile fertleri, bir bütün olarak bu yardımdan yararlanırlar. (Đptal son

cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 24/9/2008 tarihli ve E.: 2006/142, K.: 2008/148 sayılı Kararı ile.)

c) Evlenmek suretiyle aileden ayrılan kadın ve erkekler, müstakil aile olarak bu yolda iskân yardımı isteyemezler.

ç) Đlk iskân kararının verilis tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında tasınmaz mal edinen aileler, bu

tasınmaz malları devir ve temlik etmis olsalar dahi bu yardımdan yararlanamazlar.

d) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde müracaat etmeyenlerle Bakanlığın yapacağı iskân

yardımını herhangi bir nedenle istemeyenler, gösterilen yeri kabul etmeyenler ve iskân edildikleri yeri terk edenler, ikinci bir

iskân talebinde bulunamazlar ve iskân hakları kaybolur.

e) Verilen tasınmaz mallar aile fertleri adına esit hisselerle tapuya tescil ettirilir. Tasınmaz mallar on yıl süreyle hiçbir

sekilde satılamaz, bağıslanamaz, terhin ve haczedilemez. Tapularına bu yolda kayıt düsülür.

(2) Bu madde hükümlerine göre yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesinden karsılanır.

GEÇĐCĐ MADDE 3 – (1) Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve

yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇĐCĐ MADDE 4 – (Ek: 21/3/2007-5608/1 md.)

(1) Tarım Đsletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım Đsletmesi Müdürlüğüne ait arazi içinde, mahallinde göçer

olarak adlandırılan ve nüfus kayıtlarına bağlı kalınarak 31/12/2003 tarihi itibariyle arazi içinde yasadıkları ve hayvancılık

dısında baska bir isle istigal etmedikleri, Sanlıurfa Valisinin Baskanlığında, Bayındırlık ve Đskân Đl Müdürü, Tarım Đl

Müdürü, Nüfus ve Vatandaslık Đl Müdürü, Defterdar, Tarım Reformu Bölge Müdürü, Kadastro Đl Müdürü, GAP Bölge

Kalkınma Đdaresi Baskanlığı Bölge Müdürü, Đl Emniyet Müdürü, Bölge Jandarma Komutanı, Ceylanpınar Kaymakamı ve

Tarım Đsletmeleri Genel Müdürlüğü Temsilcisinden olusan Komisyon tarafından bireyleriyle birlikte tespit edilen aileler, bu

Kanuna göre hak sahibi sayılır.

(2) Bu hak sahipleri, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda getirilen

sınırlamalara uyulmak kosuluyla, Ceylanpınar Tarım Đsletmesi Müdürlüğüne ait arazi dısında Bakanlar Kurulu kararıyla

belirlenecek uygun alanda, bu Kanun hükümlerine göre iskân edilirler. Hak sahibi ailelere, hayvanlarını otlatmaları için mera

vasıflı arazi tahsis edilir ve isterlerse yeni yerlesim yerinde konut yapmalarını desteklemek amacıyla, kendi evini yapana

yardım metoduyla bu Kanun hükümlerine göre kredi kullandırılabilir.

(3) Bu is için ihtiyaç duyulacak ödenek, yılları Bütçe Kanunları ile gösterilir.

(4) Hak sahibi ailelere iskânen verilecek tasınmaz malların teslimini takibeden üç aylık süre sonunda, Ceylanpınar

Tarım Đsletmesi Müdürlüğüne ait arazi Valilikçe bosaltılır.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5543 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĐSĐKLĐK GETĐREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GĐRĐS TARĐHĐNĐ GÖSTERĐR LĐSTE

Değistiren Kanun

No. 5543 sayılı Kanunun değistirilen maddeleri Yürürlüğe giris tarihi

5608 Geçici Madde 4 28/3/2007

5819 Geçici Madde 1 5/12/2008

Önceki Yazı:5393 Belediye Kanunu
Sonraki Yazı:6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Yorumlara kapalı.